ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дневник

Главная » 2012 » Лютий » 9 » 02_019_006
17:06
02_019_006
РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, які  підконтрольних санітарній службі 
(назва документа дозвільного характеру)
_Державний _заклад «Запорізька лінійна СЕС на Придніпровський залізниці» 
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)
1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання  Єдиний дозвільний центр Запорізької області 
виконкому Запорізької  міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру  м. Запоріжжя, вул. Українська ,50
3. Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру Понеділок – п’ятниця з 900 до 1800 ,перерва 1300 - 1345
4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: В.о. зав. сан-гіг. відділу ДЗ «Запорізька лінійна СЕС» 
Чалик Микола Петрович та пом. лікаря з гігієни харчування ДЗ «Запорізька лінійна СЕС» Володська Ольга Степанівна, тел. (061) 720-24-70, тел./факс (061)720-36-60
5 Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
5.1. Закони України (назва , частина, стаття)  - Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-ІV;
- Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» № 3392 від 19.05.2011(з 01.01.2012)
 - Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ  ст.ст. 10, 11, 12,17,22,23, 35  
 - ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» 
№ 771/ 97-ВР від 23.12.1997 ,р.3 ст.19,р.4 ст.22  
5.2 Акти Кабінету Міністрів України  - Постанова КМУ № 712 від 12.05.2007 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужності (об`єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів»;
(назва , дата та номер, пункт) - Постанова КМУ № 526 від 21.05.2009 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» п.43,44; 
- Постанова КМУ № 1176 від 07.12.2005 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»
5.3 Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт) . Порядок  проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.2006р. № 120 і зареєстрованого в Мін. юстиції України від 31.03.2006р. № 362/12236.” Про внесення змін до наказу МОЗ України  від 09.10.2000 
№ 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи"  
5.4 Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)
6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру   1. Заява на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру (Постанова КМУ № 1176 від 07.12.2005 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»)
2. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011}. 
3. Копія сертифіката відповідності, або свідоцтва про відповідність  збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття  в  експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта, або акта технічної  комісії, засвідчена  в  установленому порядку; 
{Абзац третій  пункту  9 в редакції Постанови КМ N 427 (427-2010-п ) від 09.06.2010}. 
4. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника 
5. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження ф.315/о (згідно пп.11-13 Постанови КМУ № 712 від 12.05.2007 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужності (об`єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів»)
6. Протоколи досліджень харчових продуктів, об’єктів зовнішнього середовища
      Усі документи (окрім заяв) надаються у вигляді копій, засвідчених підписом та печаткою заявника. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах
Матеріали після проведення експертизи не повертаються.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платно 
У разі платності :
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата - Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ,  ст. 35;
(назва та реквізити нормативно-правового акту) - Закон України  «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 771/ 97-ВР від 23.12.1997 , ст. 22
- Постанова КМУ від 11.05.2006р. № 662 «Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2002р. № 1544 і від 27.08.2003р. № 1351  "ТАРИФИ  (ПРЕЙСКУРАНТИ) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби"».
- п. 6. Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.2006р. № 120 і зареєстрованого в Мін. юстиції України від 31.03.2006р. № 362/12236.” Про внесення змін до наказу МОЗ України  від 09.10.2000р.
 № 247 "Про затвердження  Тимчасового  порядку  проведення  державної санітарно-гігієнічної експертизи"
- Постанова КМУ № 712 від 12.05.2007р. «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужності (об`єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» 
(п. 7  із змінами, внесеними  згідно  з Постановою КМ України №N 31( 31-2011-п ) від 19.01.201р.) 
7.2. Розмір плати 200 грн. 00 коп. (без ПДВ) на підставі укладеного договору між СЕС  та  заявником. Плата за проведення необхідних досліджень та вимірювань стягується відповідно до законодавства.
{ Пункт 7 із змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ України № 31 ( 31-2011-п ) від 19.01.2011 }
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати ОКПО: 20507439 МФО:813015 ПН: 205074308267 Р/рахунок 31251272210494  Банк : ГУДКУ в Запорізькій області
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру  10 робочих днів 
(Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-ІV, ст. 41)
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру - подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; 
- виявлення в документах, поданих суб'єктом  господарювання недостовірних відомостей, надання недійсних, підроблених документів та таких, що втратили чинність;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру 
- відкликання заявником своєї заяви про видачу документів
- вимоги заявника щодо видачі документів у термін менш, ніж передбачений внутрішнім регламентом для цього виду документів  
- звернення заявника щодо видачі дозвільних документів, що не входять до компетенції санітарно-епідеміологічної служби 
- інші підстави, які передбачені чинним законодавством
(Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005  № 2806-ІV, п. 5ст. 41)  
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) необмежений
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру   Необхідно 
-  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 
№ 4004-ХІІ, ст.10; 
- Закон України  «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 771/ 97-ВР від 23.12.1997 , ст. 22  
- Указ Президента України № 400/2011 від 06.04.2011 «Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України», підпункт 18 пункту 4;
- Постанова КМУ № 712 від 12.05.2007 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужності (об`єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів», п. 12)  
12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження) платно
У разі платності :
12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата - Постанова КМУ від 11.05.2006р. № 662 «Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2002р. № 1544 і від 27.08.2003р. № 1351 "ТАРИФИ  (ПРЕЙСКУРАНТИ) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби"».
(назва та реквізити нормативно-правового акту) - п. 6. "Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи", затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.2006р. № 120 і зареєстрованого в Мін. юстиції України від 31.03.2006р. № 362/12236.” Про внесення змін до наказу МОЗ України  від 09.10.2000р.
№ 247 "Про затвердження  Тимчасового порядку проведення  державної санітарно-гігієнічної експертизи"
12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)  вартість лабораторних (інструментальних) досліджень   на підставі укладеного договору між СЕС  та  заявником. 
12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати ОКПО: 20507439 МФО:813015 ПН: 205074308267 Р/рахунок 31251272210494  Банк : ГУДКУ в Запорізькій області
13. Примітки
Просмотров: 696 | Добавил: СистемнийАдміністратор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

На Вашу думку, на скільки поширена корупція в системі отримання ДДХ через ДЦ?
Всего ответов: 26

...